Product


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVANTAGES OF OUR SERVICE


 
 
 


 

คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

 

ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" ได้รับการออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง ตรงตามข้อกําหนดมาตรฐานสากล เช่น ANSI & ASME A17.1- A17.2, EN81, BS5750, JIS A4301-A4302, วสท., ISO-9001 และ ISO-14001 ซึ่งท่านผู้ซื้อและผู้ใช้บริการทุกท่าน จะได้รับความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุด

 


 

เทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และประหยัดงบประมาณรายจ่าย

 

ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม รูปแบบทันสมัย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือประหยัดงบประมาณรายจ่าย เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้วยกัน

 


 

ศูนย์บริการหลังการขาย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 

ท่านผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ลิฟต์/บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน ยี่ห้อ "VERTICAL" จะได้รับการบริการจากศูนย์บริการหลังการขาย ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผ่านทางโทรศัพท์สายตรงหรือระบบไลน์ของศูนย์บริการ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัย ช่างบริการจะถึงสถานที่แจ้งเหตุขัดข้องภายในเวลารวดเร็ว

 
 
 
 
View Certificate
 
 
 
 
 

project reference


 
 
 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร

ลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุก 750 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 11 คน บริการรับส่ง 8 ชั้น 8 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 2 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารอำนวยการ และลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,150 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 17 คน บริการรับส่ง 4 ชั้น 4 ประตู ความเร็ว 45 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารมหาเมฆ

 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

งานปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 15 คน บริการรับส่ง 7 ชั้น 7 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 2 ชุด และลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,150 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 17 คน บริการรับส่ง 7 ชั้น 7 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง

 
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 15 คน บริการรับส่ง 4 ชั้น 4 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารอำนวยการ และลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 15 คน บริการรับส่ง 4 ชั้น 4 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารปฏิบัติการ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 24 คน บริการรับส่ง 9 ชั้น 9 ประตู ความเร็ว 90 เมตรต่อนาที จำนวน 2 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 15 คน บริการรับส่ง 5 ชั้น 5 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น

 
โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

งานบริการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์เตียงพยาบาล ลิฟต์ส่งของ และบันไดเลื่อน อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์, อาคารพระปทุมสุริยวงศ์, อาคารพระตา-พระวอ, อาคารพยาธิวิทยาและผ่าตัด, อาคารอุบัติเหตุวิชิต, อาคารอายุรกรรม 8 ชั้น, อาคารสงฆ์อาพาธ, อาคาร 1, อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 ชุด

 
บริษัท แสงโสม จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ลิฟต์บรรทุกสินค้ากึ่งโดยสาร ชนิดกันการระเบิด (Explosion Proof) ขนาดน้ำหนักบรรทุก 2,000 กิโลกรัม บริการรับส่ง 4 ชั้น 4 ประตู ความเร็ว 30 เมตรต่อนาที จำนวน 2 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารผลิตหัวเชื้อสุรา

 
 
 
 
 

NEWS